Leasing samochodu – nie taki leasing straszny

Prowadząc działalność gospodarczą, aby nie angażować własnych środków pieniężnych i zwiększyć płynność finansową, warto rozważyć skorzystanie z finansowania zewnętrznego. Jednym z wartych polecenia mechanizmów jest leasing.

W Polsce był stosowany jako umowa nienazwana po czym doczekał się uregulowania w przepisach Kodeksu cywilnego [dalej k.c.] 9 grudnia 2000 r.

Leasing umożliwia rozwój przedsiębiorców poprzez zwiększenie płynności finansowej ich przedsiębiorstw. Szybka i stosunkowo częsta wymiana maszyn, urządzeń i środków transportowych jest możliwa dzięki zasileniu przez instytucje finansowe środkami na ich pozyskiwanie.

Zgodnie z treścią art. 709¹ k.c. przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Finansującym jest podmiot, który podejmuje się, w zakresie własnego przedsiębiorstwa, nabyć daną rzecz (maszynę, urządzenie) od osoby trzeciej (tj. od zbywcy). Następnym etapem udzielenia leasingu jest oddanie tej rzeczy korzystającemu do używania lub też do używania i pobierania pożytków w określonym czasie.

Obowiązkiem Korzystającego jest zapłata finansującemu wynagrodzenia pieniężnego w ratach wcześniej uzgodnionych w umowie. Wynagrodzenie to musi być równe co najmniej cenie lub też wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez Finansującego.

Czy leasing jest opłacalny? Przedsiębiorcy częstokroć korzystają z leasingu. Procedura uzyskania kredytu jest bardziej restrykcyjna i skomplikowana. Natomiast przedsiębiorstwa leasingowe stawiają swoim klientom mniejsze wymogi finansowe. Dlatego często dla małych i średnich przedsiębiorstw jest to optymalny a czasem jedyny sposób na sfinansowanie maszyn, urządzeń czy środków transportu.

Jednakże zawsze należy analizować warunki przedstawione nie tylko w dokumencie o nazwie Umowa leasingu ale w dokumencie, który nosi zazwyczaj nazwę Ogólne Warunki Umowy Leasingu (OWUL) Są tam uregulowane tak istotne zagadnienia jak np. zabezpieczenia umowy, dodatkowe wynagrodzenia z różnych tytułów, kary umowne, wypowiedzenie lub wygaśnięcie umowy leasingu.

Z moich doświadczeń wynika, że klienci zniechęceni małym drukiem częstokroć nie czytają wielostronicowych postanowień umownych, skupiając się tylko na kalkulacji wysokości rat, pomijając np. załącznik o nazwie Tabela Prowizji i Opłat. Kwestie tam uregulowane mogą mieć istotny wpływ na faktyczne koszty finansowania danej inwestycji.

Jeżeli mają Państwo zamiar zawrzeć umowę leasingu – nawet gdy jest to leasing jednego samochodu osobowego – warto jeśli sami Państwo nie macie czasu, czy cierpliwości do analizy umowy – poprosić o pomoc specjalistę.

Sama analiza przepisów zawartych w kodeksie cywilnym nie wystarczy. Istnieją bowiem różne rodzaje leasingu – wynika to z Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Różne mogą być też przedmioty umów leasingu.

Natomiast sposoby księgowania uregulowane są w Ustawie o rachunkowości.

Ale o tym następnym razem.

Napisano w Leasing

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*